Generalforsamling 28. februar

Generalforsamling i Boldklubben KR70
tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

i klubhuset i Rynkeby

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere


2. Formandens beretning


3. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for 2023


4. Godkendelse af vedtægter
Indkomne forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i
hænde senest fire dage før generalforsamlingen


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Jens Lykkegaard
Peter Sørensen
Rasmus Jakobsen
Peter Sandager

6. Valg af suppleanter:
På valg er: Sten Kirk

7. Valg af bilagskontrollører
På valg er: Inge Andersen
Michael Poulsen

8. Eventuelt