Generalforsamling – Torsdag d. 20. Maj 2021 – Boldklubben KR70

Tid og sted:

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00 – i klubhuset i Rynkeby.

 

Agenda:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for 2021

4. Godkendelse af vedtægter
Indkomne forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i
hænde senest fire dage før generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Lars Juel Hansen (modtager ikke genvalg)
Henrik Kristensen (modtager ikke genvalg)
Jens Lykkegaard
Peter Sandager

6. Valg af suppleanter:
På valg er: Sten Kirk

7. Valg af bilagskontrollører
På valg er: Inge Andersen
Michael Poulsen

8. Eventuelt