Generalforsamling

Generalforsamling I Boldklubben KR70

Tirsdag d. 23. februar 2016

Klubhuset i Rynkeby

 

 

Punkt 1. Vælg af dirigent og Stemmetællere

Dirigent: Sten Kirk, Stemmetællere: Brian Krutter Christensen, Søren Povlsen

 

Punkt 2. Formandens beretning

Da vi afholdt generalforsamling for et år siden, lykkedes det i første omgang ikke at få valgt en ny bestyrelse, men ved en ekstraordinær generalforsamling fik vi så heldigvis hele 3 nye bestyrelsesmedlemmer, så vi i dag har en velfungerende bestyrelse på 7 personer.  

En af de opgaver som bestyrelsen ville have fokus på i 2015 var, at få oprettet en ny hjemmeside – da vi mener at det er vigtigt at den fungerer i forhold til vores medlemmer og andre interesserede. Det har været et stort arbejde – også større end først antaget, men siden er ved at være i mål takket være Lars Morsø og vores nye webmaster Henrik Jespersen.

Udskiftningsbokse til bane 1 på Nymarken har været på ønskelisten i flere år – nu er de en realitet. Henrik Kristensen har bygget dem med materialer sponsoreret af Michael Poulsen firma Ideal Huse.

4 af vores hold har fået nye spilledragter i 2015 – de 3 sponsoreret. Nu håber vi at det er muligt at finde sponsorer til de resterende hold i den nærmeste fremtid.

4 ungdomshold deltog som sædvanlig i Ikast Cup. Der har været ønske om at prøve noget nyt, så derfor regner vi med at deltage i Vesterhavs Cup i pinsen i stedet for.

Vi har p.t. 169 aktive medlemmer i klubben. Det er positivt at der til efterårssæsonen er startet både et dame senior- og et U11 pigehold. Derudover er stort set alle årgange hos drengene repræsenteret med hold i ungdomsrækkerne – dog har vi en vigtig opgave med at få fat i nye spillere helt nede fra 5-6 års alderen.

I efteråret havde ungdomsholdene besøg af OB superligaspillere Mikkel Desler og Magnus Pedersen til en træning. Det blev en god og noget blæsende eftermiddag.

Hos seniorafdelingen valgte vi at stoppe samarbejdet med Morten Donnerup efter forårssæsonen. I forbindelse med ansættelse af ny træner var vores 1. prioritet at finde en træner eller et trænerteam, der ville fokusere på spillernes lyst og engagement til at spille fodbold bl.a. via et bedre socialt sammenhold. Jesper og Søren som trænerteam samt Carsten som holdleder for 2. holdet har haft en rigtig god efterårssæson, hvor 1. holdet blev placeret i øverste halvdel og spiller om oprykning til serie 2 i foråret.

For at motivere og fastholde de gode trænere vi har, blev der i november afholdt et trænerkursus her i Rynkeby, hvor stort set alle trænere deltog. DBU instruktør Allan Jensen var så inspirerende at der var ønske om et nyt kursus her i 2016. Vi satser på et kursus med titlen ”masser af mål” søndag den 20. marts.

Vi har fået uddannet 3 nye dommere her i efteråret, så vi håber de er klar til at dømme fra den kommende sæson.

Kultur og Fritidsafdelingen kom i november med et forslag om at overdrage kommunens sognegårde og klubhuse til de respektive foreninger. Et mangelfuldt og ikke særligt gennemtænkt forslag blev sendt ud – vi kunne umiddelbart konstatere, at det kunne komme til at koste vores klub 20-25.000 kr om året. Vi sendte i lighed med de andre foreninger et høringssvar til kommunen og forslaget blev i første omgang taget af bordet. Hovedargumentet fra os var, at forslaget rammer skævt, da brugere af f.eks. sportshaller ikke bliver ramt på samme måde, samt at vi var af den opfattelse, at det ikke er klogt at pålægge klubber, der i høj grad bygger på frivillig arbejdskraft yderligere omkostninger. Der er nu indkaldt til et dialogmøde hos kommunen med de respektive brugere den 10. marts.

Rynkeby og Omegns Lokalråd har besluttet at byde ny-tilflyttere til sognet velkommen med en kurv af forskellige bidrag fra området – vi bidrager med et halvt års gratis kontingent til evt. interesserede.

Sidste punkt er kommunens nye klub Nordøstfyns Boldklub. De har i første omgang fået tildelt banen i Kølstrup som hjemmebane, men har i sidste uge henvendt sig for om vi ikke kunne stille en bedre bane til rådighed for dem. Deres formand mente at det ville være oplagt at bruge banen her i Rynkeby. Vi fik også en henvendelse om et muligt samarbejde i forbindelse med indendørstræningen her i efteråret, men vi har i bestyrelsen taget afstand fra det.

Årets KR70er plejer at blive udnævnt her på generalforsamlingen, men vi har valgt at udskyde udnævnelsen til ungdomsafslutningen på Nymarken i juni måned.

  • Spørgsmål til formandens beretning gik på Nordøstfyns Boldklub

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab ved Kassereren.

Der blev fremtrukket følgende hovedpunkter:

  • Resultat samlet set har givet et lille underskud på 3717 kr., som er taget fra egenkapital. Trods dette en sund økonomi.
  • Der er kun ganske lidt kontingent der er udestående 1100 kr.
  • Bilag er godkendt uden anmærkninger
  • Budget: Der er lagt op til et lille overskud i budgettet for 2016
  • Der har været forslag fremme om hensættelse af midler til 50 årsjubilæum. Dette og evt disk af forslag om midler fra byfest tages om af bestyrelsen.
  • Der var spørgsmål til regnskabet vedr. indtægt fra Trefor Park – dette arbejde er ikke udført i KR70 regi.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt

 

Punkt 4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:      Michael Pedersen

                             Henrik Bertelsen

Michael Poulsen (ønskede ikke genvalg)

 

Der var forslag om opstilling af Lisbeth Sørensen, Michael Pedersen og Henrik Bertelsen. Alle blev valgt ind i bestyrelsen.

Punkt 6. Valg af suppleant

På valg var:      Jørn Vølund (ønskede ikke genvalg)

Michael Poulsen blev foreslået og valgt ind som suppleant

Michael Poulsen vil gerne fortsætte som kasserer uden for bestyrelsen

Punkt 7. Valg af bilagskontrollører

På valg var:      Inge Andersen

Henrik   Kristensen

 

Der var genvalg til begge

Punkt 8. Evt.

Der blev fremsat ønske om salg af øl og vand ved hjemmekampe – sælgere skal findes udenfor bestyrelsen – bestyrelsen vil tage forslaget med på bestyrelsesmøde til fornyet diskussion.

Der var ønske om flere hjemmestævner, dette vil bestyrelsen arbejde med fremover

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, med følgende sammensætning:

Formand:                                      Lars Juel

Næstformand:                            Lisbeth Sørensen

Kasserer:                                       Michael Poulsen

Ungdomsformand:                   Lars Povlsen (midlertidigt Michael Pedsersen/Lars Morsø)

Seniorkontakt:                            Jens Hansen

Klubhusansvarlig:                       Henrik Bertelsen

Sekretær:                                      Lars Morsø

 

Referent: Lars Morsø