Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2020

Referat fra Bestyrelsesmøde i KR70 d. 07.01. 2020

Deltagere: Lars, HP, Henrik K, Michael, Lisbeth, Sten, Jens og Peter
Fraværende: Henrik B

Punkt 1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Ok.

Punkt 2. Nyt fra kasseren
Budget 2020 blev fremlagt

Punkt 3. Nyt fra ungdomsafdelingen
Ny reklamesponsor CJ Montage. Salon Herskov stopper. Morten/Peter S sørger for
opsætning/nedtagning af reklamebander

Punkt 4. Nyt fra seniorafdelingen
Søren Poulsen stopper.
Michael og Bjarne træner hver to gange om ugen.
Michael står for 1. hold. Bjarne for 2. hold.
Behov for holdleder tages op på næste trænermøde.
Træningsstart lørdag den 8. februar.

Punkt 5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Pt ikke behov for indkøb af vanddunke.
Det er et problem at der blandes spillertøj. Ditto forsvinder der en del. Tages op på næste
trænermøde.

Punkt 6. Nyt fra formanden
Støvlevask er ved at være på plads incl. lys over samme.
Højskabe fra ”kantine” flyttet ud i forrum. Bruges fremadrettet til spillertøj.
Der har været en del klager over nyt låsesystem i klubhus. Ser lige hvordan det spænder af når der
har været en tilvænningsperiode. Ellers ændres låsesystem
Sekvensen for græsslåning af baner forventes øget i 2020.
Fliser fra p-plads ned mod klubhus fjernes. Der fyldes op med jord og sås græs.
Kommunen er forespurgt om knusning af buske/små træer langs hegn ved Nymarksskolens baner.
KR70 afholder Formandsmøde i Nymarkshallens cafeteria den 27. januar kl. 18:00.

Punkt 7. Generalforsamling 17. februar 2020
Michael sørger for at lave indkaldelse m/dagsorden til Generalforsamling. Michael sørger for
samme kommer på KR70’ hjemmeside. Lisbeth hænger op i SPAR/Nymarkshallen.
Seniorerne opfordres til at opstille til Bestyrelsen. Jens lægger ud på facebook.
Henrik, Hans-Peder og Lisbeth modtager genvalg.
Michael stopper som kasserer.

Punkt 8. Næste møde
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00

Punkt 9. Eventuelt
Iab.